Pestprotocol


Naar de schoolgids index


Pesten is een probleem, dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Vaak speelt het zich in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk er grip op te krijgen. Pesten kan door allerlei maatregelen tegen gegaan worden. Belangrijk in dezen is, dat alle partijen (school, ouders en kinderen) zich verantwoordelijk voelen om het pesten op en buiten onze school tot een minimum te beperken, zo niet helemaal op te lossen. Meer en meer constateren we dat pestgedrag zich manifesteert buiten het gezichtsveld van de school. Het pesten vindt plaats bijvoorbeeld plaats na schooltijd via social media. De regierol van de school is in dit soort situaties beperkter van aard dan wanneer het pestgedrag plaatsvindt binnen de school.

Dit protocol beoogt het pestgedrag bij kinderen zowel preventief als curatief aan te pakken.

Melding van een pestincident kunt u  rechtstreeks doen bij de leerkracht  of bij de directie: info@detwister.nu

Wij maken gebruik van een systeem waarmee de meldingen volgen en evalueren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids