Ontwikkelingsperspectief


Naar de schoolgids index


Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3:

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard.

Het ontwikkelingsperspectief in het SBO

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt onze school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. Daarvoor gebruiken we medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. We doen eventueel aanvullende observaties of onderzoek en kijken samen met u naar de thuissituatie. Als we voldoende informatie hebben, stellen we het ontwikkelingsperspectief voor uw kind op. Wij voeren hiervoor overleg met u.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we de doelen die uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. Het laat ons, uw kind en u, duidelijk zien waar we samen naar toe werken en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren we elk jaar en stellen bij waar nodig. De school is verder verplicht om de voortgang van uw kind jaarlijks te registeren, zodat u goed kunt zien of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. U wordt elk jaar geïnformeerd over de voortgang van uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids