Lees- en spellingsproblemen


Naar de schoolgids index


De interne begeleiders/ kwaliteitsteamleden van de basisscholen van Dynamiek Scholengroep hebben, met ondersteuning van het BCO (Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding), de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen. Dit heeft geleid tot een werkwijze, die geldt voor alle scholen van ons schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie , een uitgave van het Expertise Centrum Nederlands te Nijmegen de leidraad voor de school.

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden zijn:

  • Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.

  • Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door onze school, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een dossier opgenomen worden. De kwaliteitsteamleden beoordelen dit samen met de orthopedagoog. Als zij tot de conclusie komen dat de leerling extra hulp nodig heeft op lees- en taalgebied, dan wordt de leerling behandeld als zou hij/zij een dyslexieverklaring hebben. Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Vanaf de start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.

  • Mocht blijken dat een leerling dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een beroep te doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. 

  • Indien u als ouder om persoonlijke redenen het toch wenselijk vindt een dyslexieonderzoek te laten doen, zijn de kosten daarvan voor rekening van uzelf. Onze school erkent alleen de onderzoeken gedaan door psychologen en daartoe erkende instellingen, conform het dyslexieprotocol.


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids