Partners met wie wij samen werken


Naar de schoolgids index


 

Dynamiek Scholengroep

De Twister valt onder het bestuur van Dynamiek Scholengroep www.dynamiek.nu en werkt nauw samen met alle andere scholen in Horst aan de Maas.

Ook is er een goede samenwerking met het voortgezet onderwijs, de bibliotheek, de kinderopvang, enz.

Wijkcomité “Norbertus”

In het gebouw van de Twister is ook wijkcomité Norbertus gehuisvest.

Zie voor alle informatie www.norbertuswijk.nl Het algemene mailadres is: info@norbertuswijk.nl

Kinderopvang

Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang  ’t Nest. Zij verzorgen in kindcentrum “t Horster Nest (gelegen naast onze school) professionele opvang. Zo is er kinderopvang (0-4 jaar), een peuterspeelgroep (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Meer informatie vindt u op: www.kinderopvanghetnest.nlTelefoon: 077-2086025.

Meer info leest u hier.

Gezinscoach van de gemeente Horst aan de Maas

De gezinscoach biedt ondersteuning bij problemen in de thuissituatie. Bij leerlingbesprekingen is zij soms aanwezig om vanuit haar deskundigheid mee te denken over oplossingen U kunt zelf ook, via de leerkracht of de administratie, een gesprek aanvragen. Ook leerlingen kunnen bij haar terecht met een vraag of voor een gesprek.

Zie verder https://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Ondersteuning_en_zorg/Gebiedsteams

Stichting Leergeld Horst aan de Maas

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan.

Doelgroep zijn alle leerlingen in Basis- en Voortgezet onderwijs en MBO studenten t/m 18 jaar, woonachtig in Horst aan de Maas.

De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en actief deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij, ter voorkoming van sociale uitsluiting.

Aanvragen worden beoordeeld volgens een landelijk protocol, waarbij thans 120%-125% van het bijstandsniveau als richtlijn gehanteerd wordt.

Voor school- / sport- en culturele activiteiten kunnen toelagen of vouchers  verstrekt worden en deze worden uitgekeerd aan scholen / sportverenigingen / culturele instellingen/ leveranciers.

Voor zover van toepassing , kan ook een bijdrage voor deelname aan het Kindervakantiewerk (KVW) worden verleend of voor een vakantie via de Stichting Heppy.

Externe leerlingen worden doorverwezen naar de eigen woongemeente.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl

Verdere informatie kan worden ingewonnen op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl, volg ons ook op Facebook.

Herstraat 71, dependance obs Weisterbeek

5961 GH Horst

06-42180001 bezoektijd (op afspraak): elke woensdag van 9.00-12.00 uur

Verder telefonisch bereikbaar op: maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur

Zie ook:  www.leergeldhorstaandemaas.nl

Jeugdgezondheidszorg GGD

Tijdens het basisonderwijs is het aantal contactmomenten niet voor alle kinderen gelijk.

Het aantal contactmomenten is in deze periode laag, maar het volgen van het kind door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd door onderstaande vaste contactmomenten.

  • een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;

  • vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR)

  • een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;

De logopedisten onderzoeken en behandelen de kinderen die door ouders, het JGZ-team of de leerkracht worden aangemeld op het consultatiebureau.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link.

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg/ggd-contactmomenten

Schoolinfo GGD

Bibliotheek

Om het lezen en het leesplezier te bevorderen hebben we een goed contact met de Openbare Bibliotheek Horst. We maken gebruik van de mogelijkheid om met of voor de groepen boeken te lenen. De jongere kinderen krijgen uitleg over het lenen van de boeken, de oudere kinderen wordt geleerd om met de computer de boeken te zoeken die ze willen lezen.

Als we op school werken aan een speciaal thema kunnen we een kist met boeken lenen die passen bij het onderwerp. Zie www.biblionu.nl

St. Lambertusparochie

Kinderen van groep 4 van onze school kunnen de Eerste Heilige Communie doen; schoolverlaters het H. Vormsel.  De voorbereiding van deze sacramenten gebeurt in de eigen parochie. Als het nodig is mogen leerlingen onder schooltijd oefenen met de andere kinderen uit het basisonderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids