De medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. Samen denken ze mee over het beleid van De Twister. Er is formeel een MR voor de basisschool en een MR voor de sbo-school. Beide raden vergaderen gezamenlijk. In het reglement is vastgelegd over welke onderwerpen ze adviesrecht hebben en wanneer ze instemmingsrecht hebben. Samen met de directeur bespreken ze o.a. het beleid van de school, de financiën en de keuzes die hierin gemaakt worden. Ook veranderingen in bijvoorbeeld schooltijden worden hier besproken. De MR-vergaderingen zijn openbaar.  Mocht u deze vergaderingen willen bijwonen, dan vindt u de data bij de “Belangrijke data” op Isy.

Hier ziet u wie zitting heeft in de MR en vanuit welke geleding.

U kunt de MR per mail bereiken: mr@detwister.nu


Download deze pagina Download de gehele schoolgids