De GMR


Naar de schoolgids index


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Zie voor meer info: www.dynamiek.nu

Secretariaat GMR , E-mail: gmr@dynamiek.nu


Download deze pagina Download de gehele schoolgids