De kerndoelen


Naar de schoolgids index


De kerndoelen

De kerndoelen zijn voor alle kinderen op alle scholen hetzelfde. Wel hebben scholen de ruimte om zelf accenten te leggen. In de kerndoelen van de Inspectie staan de vakken beschreven. Deze zijn:

  • Nederlandse taal

  • Engelse taal

  • Rekenen en wiskunde

  • Actief burgerschap en sociale integratie

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) lessen over gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen (staatsinrichting) en techniek en geestelijke stromingen

  • Kunstzinnige oriëntatie (muziek tekenen handvaardigheid)

  • Bewegingsonderwijs

De kerndoelen gelden voor alle leerlingen van de Twister. Door kinderen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor die samenleving. Zie voor meer info: www.tule.slo.nl

In onderstaande tabel kunt u zien welke methoden we gebruiken voor de verschillende vakgebieden. Per groep kunnen er kleine afwijkingen zijn. In 8 jaar maken de leerlingen minimaal de wettelijk vereiste 7520 lesuren.

Vakgebied

Basisschool

SBO

Taal

Staal

Staal

Spelling

Staal

Staal

Technisch lezen

Veilig Leren Lezen

Veilig Leren Lezen

Voortgezet Technisch lezen

Estafette

Estafette

Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip XL

Nieuwsbegrip

Engels

Stepping Stones

Stepping Stones

Schrijven

Pennenstreken

Pennenstreken en Schrijven in de Basisschool

Rekenen

Snappet - doelen 

Alles telt

Wizwijs

Wereldoriëntatie

Kernconcepten

Kernconcepten

Verkeer

Klaar over

Klaar over

 

Muziek

Muzieklessen Jacqueline Fijnaut

Muzieklessen Jacqueline Fijnaut

Creatieve vakken: handvaardigheid, textiele werkvormen, tekenen, drama en techniek

Moet je doen: handvaardigheid tekenen, drama

Moet je doen: handvaardigheid tekenen, drama

Bewegingsonderwijs

Planmatig bewegen

Planmatig bewegen

Sociaal emotionele ontwikkeling

Beter omgaan met jezelf en de ander

Sociale Talenten

Het accent van ons onderwijs ligt op de gebieden lezen, taal en rekenen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids