Informatieplicht


Naar de schoolgids index


  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De WBP heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens verstrekt en met welk doel. Eén van de zaken, die de WPO voorschrijft, is dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn, worden opgenomen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd aan de betreffende school in het voortgezet onderwijs.

De door school aangelegde dossiers worden zorgvuldig gehanteerd. Het dossier is op verzoek toegankelijk voor de ouders/verzorgers van de leerling. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers is het dossier niet toegankelijk voor derden. Ook als wij informatie willen inwinnen bij hulpverleningsinstanties kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van de ouders.

 

  • Informatie gescheiden ouders

    In de wet staat, dat de rechten van de gescheiden ouder waaraan het kind niet is toegewezen gelijk zijn aan die van de wettelijke vertegenwoordiger, tenzij het belang van het kind zich ertegen verzet. In principe heeft de ouder waar het kind niet aan is toegewezen recht op dezelfde informatie als de wettelijke vertegenwoordiger.

    Wij gaan ervan uit dat beide ouders daar goede afspraken over maken en de informatie aan elkaar doorgeven.

    Voor school geldt dat de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) het eerste aanspreekpunt is en dat een huisbezoek (sbo) ook daar plaats zal vinden. Mocht dit toch problemen opleveren, dan kunt u hierover contact met ons opnemen en zullen we samen een goede oplossing zoeken. De verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken ligt echter ten alle tijde bij beide ouders. Ouders kunnen op school kenbaar maken of zij de rapportages in tweevoud willen ontvangen.

    Wat de ouderavonden betreft worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in heel bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids