Op de SBO-school


Naar de schoolgids index


Aan de hand van de rapportage van het ondersteuningsloket worden de hulpvragen van een nieuwe leerling beschreven en met deze als leidraad wordt de leerling in een groep geplaatst.

Na zes weken wordt de leerling besproken in een eerste leerlingbespreking. De eerste periode wordt geëvalueerd en de handelingsplanning wordt bijgesteld. Deze handelingsplanning wordt besproken met de ouders.

Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat de leerlingen op dat moment wel en niet kunnen.

Als de leerlingen een toets hebben gemaakt, omdat ze een deel van de leerstof hebben afgesloten, bespreken de leerkracht en het kwaliteitsteamlid, samen de resultaten. Bekeken wordt voor elk kind of het verder kan of dat het nog meer oefening nodig heeft.

Jaarlijks is er een screening-bespreking. Tijdens deze bespreking wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) nadrukkelijk geëvalueerd, Er wordt gekeken of de leerling voldoende hulp krijgt; of dat de extra hulp kan worden afgebouwd of dat er juist problemen zijn die om een verdere uitwerking en specifieke hulp vragen. Dit zijn ook de momenten waarop besproken wordt of sbo de Twister de beste onderwijsplek is, of dat het zinvol is om aan terugplaatsing naar het Basisonderwijs te gaan werken, of aan een ondersteuningsarrangement (voor een of meerdere leerlijnen de lessen in het basisonderwijs volgen).

Het specifiek zoeken naar oplossingen gebeurt tijdens een leerlingbespreking. Hierbij zijn aanwezig: de groepsleerkracht, het kwaliteitsteamlid en waar nodig de orthopedagoog, de remedial teacher, de logopediste, de maatschappelijk werkster en/of de ouders.

Van alle besprekingen worden verslagen gemaakt die worden bewaard in het dossier van de leerling. De leerkracht zorgt, waar nodig, voor de verslaggeving naar de ouders. Dit kan gebeuren tijdens de rapportbesprekingen, door een telefoontje, maar ook tijdens een tussentijds gesprek.

Met de ouders wordt twee keer per jaar de vooruitgang van het kind besproken aan de hand van de rapporten, door de leerkracht samengesteld.

In enkele situaties blijkt, dat de ondersteuningsbehoefte van een kind de onderwijsmogelijkheden van sbo de Twister overschrijdt. In overleg met ouders wordt dan besloten om te bezien of een school voor speciaal onderwijs deze hulp wel kan bieden.

In het schooljaar dat uw kind 12 jaar wordt is het schoolverlater. Als uw kind tot de schoolverlaters gaat behoren, worden er adviesgesprekken met U als ouders gevoerd over de mogelijkheden die sbo de Twister voor de nabije toekomst van uw kind ziet. De leerkracht bespreekt hierbij het onderwijskundig rapport van uw kind. Hierin wordt een beeld gegeven van het functioneren van het kind op school.

Het advies kan zijn:

  • een vorm van voortgezet onderwijs

  • nog een jaar op sbo de Twister blijven zodat het kind zich nog verder kan ontwikkelen bij ons op school. Dit kan nodig zijn om sociaal emotioneel nog verder te groeien of om door te kunnen stromen naar een andere vorm van vervolgonderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids