Op de basisschool


Naar de schoolgids index


Het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingsgang voor onze leerlingen blijft een ingewikkelde opgave. Voortdurend is er de spanning tussen de methodische en groepsgerichte leerlijn en de individuele verschillen tussen de leerlingen. Uitgangspunt bij adaptief onderwijs is dat leerlingen verschillen in de manier waarop zij leren. Daarbij hoort een positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van die verschillen. Leerlingen, zowel de zwakkere als de meer begaafde, moeten succeservaringen op kunnen doen. Dit vraagt om een planmatige aanpak en een goede organisatie van de les. De leerkracht werkt daarmee preventief aan zorg. Een van de kernpunten daarbij is de instructie. Enerzijds is er de overtuiging dat leerlingen behoefte hebben aan een goede (én sturende) instructie, waarbij de leerkracht als “model” functioneert. Deze instructie moet effectief en gedifferentieerd zijn. Anderzijds zijn er leerlingen die behoefte hebben aan aangepaste instructie of minder instructie. Na de instructie aan de hele groep wordt dan ook overgegaan tot de kleine groepsinstructie. Het belang van een gezamenlijke instructie wordt door ons onderschreven.

De leerlingen leren van elkaar middels de interactie met de leerkracht. De leerlingen horen het hardop meedenken van elkaar en van de leerkracht, en dit draagt bij tot een effectievere begripsvorming. Als aanvulling op de directe instructie worden de leerlingen regelmatig in de gelegenheid gesteld in kleine groepen de denkinstructie toe te passen, vaak door middel van Slimplanwerkvormen. 

Ook in de individuele verwerking van de basisstof worden de verschillen tussen de leerlingen zichtbaar. Zwakkere leerlingen maken in minder tijd (zij krijgen immers extra instructie) een aangepaste hoeveelheid verwerkingsstof. De leerlingen krijgen meer tijd naast de basisstof. Ze krijgen ook extra werk aangeboden. We proberen deze leerlingen hierbij zelf keuzes te laten maken, waarbij ze ook zelfverantwoordelijk worden gemaakt. Leidraad bij dit alles blijft de afgesproken methodelijn van groep 1 tot en met groep 8, die in elk geval voor elke jaargroep een houvast betekent in de doorgaande ontwikkelingslijn.

Elk kind is uniek en iedere leerling is welkom. Daarom proberen we een passend onderwijsaanbod te realiseren, waarbinnen elk kind maximaal tot zijn recht komt. Dat vraagt om een nieuwe bezinning op de manier waarop we ons onderwijs organiseren. Op onze school is een goede zorgstructuur ingericht. We willen nog nadrukkelijker dan voorheen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen duidelijk informeren over datgene wat we hebben gesignaleerd, geanalyseerd en welke acties we vervolgens ondernemen. We zullen misschien niet alle leerlingen met een specifieke zorgbehoefte kunnen begeleiden.

Naast onze school is er een scala van instanties die ook betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Onze school vormt met deze partners een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar. We beschrijven onze zorgstructuur nader in het document “inrichting leerlingenzorg” Dit is een document dat jaarlijks wordt aangepast.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids