Onderwijsarrangementen voor alle kinderen


Naar de schoolgids index


De ontwikkelingsgerichte benadering zorgt ervoor dat in individuele gevallen en op onderdelen, de optimale aansluiting bij het kind gevonden wordt op de andere school dan de school waarbij het kind is ingeschreven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een basisschoolleerling die rekent in het sbo, een sbo-leerling, die bij wereldoriëntatie meedoet in het basisonderwijs, een sbo-leerling die een gedeelte van de dag meedoet in de basisschool ter voorbereiding op terugplaatsing enz.

Als dit het geval is maken we een ondersteuningsarrangement voor dit kind, waardoor het mogelijk wordt optimaal te profiteren van elkaars nabijheid om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en zijn mogelijkheden.

Dit ondersteuningsarrangement wordt altijd in overleg met leerkrachten, IB-ers en ouders gemaakt en wordt regelmatig met de betrokkenen geëvalueerd.

We hanteren hierbij de volgende werkwijze:

 • de leerkracht, ouders of andere betrokkenen signaleren een ondersteuningsbehoefte waarvan gedacht wordt dat deze beter vorm gegeven kan worden op de andere school.

 • de CVB (Commissie Van Begeleiding, bestaande uit orthopedagoog, directeur, kwaliteitsteamlid en leerkracht) wordt betrokken bij deze hulpvraag.

 • het kwaliteitsteamlid overlegt met de betrokkenen (zoals ouders, leerkracht, orthopedagoog) over de zorgvraag, ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden. Het kwaliteitsteamlid van de andere school wordt erbij betrokken en de voor- en nadelen worden doorgesproken en afgewogen.

  Er wordt een besluit genomen.

 • de leerkrachten en andere betrokkenen die het ondersteuningsarrangement mee vorm moeten gaan geven worden erbij betrokken.

 • het ondersteuningsarrangement wordt door alle betrokkenen opgesteld; er worden afspraken gemaakt over het doel, de activiteiten, de evaluatie en de terugkoppeling.

 • het ondersteuningsarrangement wordt met ouders besproken en deze geven hun schriftelijke toestemming.

 • in de eerste maand is er regelmatig contact tussen de direct betrokkenen en worden, waar nodig, de activiteiten bijgesteld. De eerste evaluatie is na twee weken en na vier weken is er een evaluatie op schoolniveau.

 • na twee maanden wordt er een evaluatiemoment gepland met alle betrokkenen en dit wordt teruggekoppeld naar de ouders. Waar nodig wordt het arrangement aangepast.

 • hierna wordt zo vaak als wenselijk wordt geacht, maar minimaal 2x per jaar, een evaluatiemoment gepland. Dit wordt ook telkens teruggekoppeld naar ouders.

 

 

Gedragswetenschapper

Er is regelmatig een gedragswetenschapper bij een leerlingbespreking aanwezig die meedenkt bij het zoeken naar manieren om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Soms doet de gedragswetenschapper ook onderzoek. Afhankelijk van de vraag kan het een intelligentieonderzoek zijn, een observatie in de groep of een persoonlijkheidsonderzoek. Hij/zij denkt mee bij oudergesprekken.


 


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids