Privacy

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. 

De scholen van Dynamiek bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy beleid en een Privacy reglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit Privacy reglement kan op deze pagina gedownload worden. Daarna is ook bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen hier te vinden.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken.

Privacy maatregelen
Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Scholengroep Dynamiek heeft een externe FG aangesteld in de persoon van Theo Kusters van Privacycollectief volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de FG vindt u hier en via het Nederlands Genootschap voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, het NGFG

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu

Er is een informatiebeveiliging en privacybeleid (IBP) opgesteld voor alle medewerkers volgens het laatste convenant  en de daarbij horende protocollen en instrumenten. Daarnaast worden risicoanalyses uitgevoerd om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen en is er op elke school een studiedag over de AVG en privacy/veiligheid gepland. Daarnaast is er een Privacybeleid opgesteld wat u hiernaast kunt downloaden. 

Ook willen we u als ouders/verzorgers informeren over hoe we als scholen van Dynamiek omgaan met leerling-gegevens, waarom we dat doen en wat uw rechten zijn. Kinderen onder de 16 jaar vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. In de privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen kunt u dit inzien.

Daarnaast zult u aan het begin van het nieuwe schooljaar ook een toestemmingsformulier ontvangen waarin u wel of geen toestemming geeft voor het verwerken van beeldmateriaal voor verschillende doeleinden. (dit mag door scholen ook digitaal via het ouderportaal worden aangeboden). Als school respecteren wij uw keuze en zullen we rekening houden met uw wensen.

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu